REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.).
 2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).
 4. Podstawowe definicje:
  1. Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;
  2. Sklep lub Sklep Internetowy: Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://zlotoplatkowe.com.pl;
  3. Sprzedawca: Noris East Teresa Muszalik, Jaworzynka 722, 43-476 Jaworzynka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Noris East Teresa Muszalik, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 548 227 06 91, Regon: 072342167;
  4. Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
  5. Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawca czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6. Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
  7. Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
  8. Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;
  9. Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną – sklep internetowy.
 2. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 4. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 5. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom.

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest firma NORIS EAST Teresa Muszalik, z siedzibą w (43-476) Jaworzynka 722, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; NIP 548 227 06 91, zwana dalej „Sprzedawca”

Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności; przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000) przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 ze zm.).

Podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Klienta w sklepie on-line jest zgoda samych Klientów, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy.  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej – RODO

Dane osobowe Klienta mogą być powierzone podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz Sprzedawcy np. w związku z realizacją umowy (kurier, Poczta Polska)

Administratorem danych związanych z wysyłka jest Poczta Plska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. adres jw. adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.

Przesyłki materiałów niebezpiecznych tzw ADR wysyłane są za pośrednictwem firm kurierskich DPD oraz Geis.

Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.

Dane osobowe Klientów nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania (sprostowania), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i usunięcia.

Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji Umowy w tym wystawienia faktury/paragonu. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres wykonywania umowy oraz przedawnienia roszczeń związanych z umową.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe Klientów nie podlegają profilowaniu.

Dane osobowe Konsumenta - klienta indywidualnego dokonującego zakupu są przechowywane przez okres 30 dni, a w przypadku złożenia reklamacji do lat 5 i upływu terminu dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po usunięciu konta w przypadku ponownego zakupu wymagane będzie ponowne podanie wymaganych danych adresowych do wysłania zakupionego towaru.

ROZDZIAŁ 4. SPRZEDAŻ

§ 1. Towary

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.
 2. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży Towaru nowego i bez wad.
 4. Na Towary może być udzielona gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru.

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

 1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepu.
 2. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
 3. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych oraz polityki prywatności i plików cookies.
 4. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 5. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
 6. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 3dni (towary na specjalne zamówienie 10 dni roboczych) dni roboczych.

§ 3. Płatności

  1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
  2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
  3. Klient może wybrać formę płatności:
   1. zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;
   2. zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.
  4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi wraz z Towarem.

§ 4. Dostawa

  1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
  2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta. Wysyłka realizowana za pośrednictwem operatora pocztowego powinna zostać dostarczana w ciągu 1-3 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru, natomiast za pośrednictwem firmy kurierskiej – w ciągu 1 dnia roboczego od dnia wysyłki Towaru.
  3. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

  1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
  2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
  3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
  4. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

ROZDZIAŁ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
  2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.
  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2014.121ze zm.), z tym zastrzeżeniem, że jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru.

ROZDZIAŁ 6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje dotyczące wad towaru Konsument powinien kierować na adres Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Noris East Jaworzynka 722, 43-476 Jaworzynka. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres: noris@post.pl.

 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Konsumenta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

 4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania zgodnie z żądaniem Konsumenta.

 5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji w stosunkach prawnych z Konsumentami.

ROZDZIAŁ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2014.121ze zm.).

 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu a jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  4. w której towarem są produkty, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

  5. zawartej w drodze aukcji publicznej;

ROZDZIAŁ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia.

O zamiarze wprowadzenia zmian Sprzedawca, zgodnie z art. 384 kodeksu cywilnego, informuje z wyprzedzeniem Klientów posiadających Konto w Sklepie Internetowym przez przesłanie na adres e-mail informacji o zakresie zmian i terminie ich wprowadzenia w życie. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

O zamiarze rezygnacji z Konta Klient informuje Sprzedawcę przez przesłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy.

Jeżeli Klient nie poinformuje Sprzedawcy w terminie wskazanym w ustępie 4 o zamiarze rezygnacji z Konta, zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu wskazanym przez Sklep Internetowy.

Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży.

Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów mogących wyniknąć w toku realizacji przedmiotowej Umowy sprzedaży Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporu i dochodzenia roszczeń m.in. poprzez stałe polubowne sądy konsumenckie, mediatora itp. W przypadku nie skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, spory zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć w toku realizacji przedmiotu umowy pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez właściwy dla Sprzedawcy sąd.